Quen elixe a representantes da ANPA no Consello escolar?

QUEN REPRESENTA Á ANPA.

Marco legal:

Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación:

Art. 7.1: Os Estatutos deberán conter os seguintes extremos:

 1. h) Os órganos de goberno e representación, a súa composición, regras e procedementos para a elección e substitución dos seus membros, as súas atribucións, duración dos cargos, causas do seu cese, xeito de deliberar, adoptar e executar os seus acordos e as persoas ou cargos con facultade para certificalos e requisitos para que os citados órganos queden validamente constituídos.

Art. 11.: Réxime das asociacións:

 1. O réxime das asociacións, no que se refire á súa constitución e inscrición, determinarase polo establecido na presente Lei Orgánica…
 2. En canto ao seu réxime interno, as asociacións axustarán o seu funcionamento ao establecido nos seus propios Estatutos, sempre que non estean en contradición coas normas da presente Lei Orgánica.
 3. A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da asociación, integrado polos asociados, que adopta os seus acordos polo principio maioritario ou de democracia interna, e deberá reunirse, polo menos, unha vez ao ano.
 4. Existirá un órgano de representación que xestione e represente os intereses da asociación, de acordo coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral. Só poderán formar parte do órgano de representación os asociados.

Art. 12: Se os Estatutos non o dispoñen doutro xeito, o réxime interno das asociacións será o seguinte:

 1. a) As facultades do órgano de representación estenderanse, con carácter xeral, a todos os actos propios das finalidades da asociación, sempre que non requiran, consonte aos Estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral

Real Decreto 1533/1986, do 11 de xullo, polo que se regulan as asociacións de Pais de Alumnos

Art. 7:       Os estatutos das asociacións de pais de alumnos deberán conter, polo menos, os seguintes extremos:

 1. Composición e funcionamento dos seus órganos de goberno, que en todo caso terán que ser democráticos.

Da normativa anterior extráense as seguintes conclusións:

 1. As ANPAs deben ter un órgano de representación, que funcionará de acordo coas directivas da Asemblea xeral; comunmente a ese órgano chámaselle “Xunta directiva da Asociación”.
 2. Ese órgano de representación estará composto por persoas que desempeñarán os cargos que se consideren necesarios; dun xeito ordinario, e como mínimo, é necesario unha persoa que ocupe a presidencia, outra que ocupe a secretaría, e unha terceira que leve a tesouraría; á parte destas persoas, os órganos de representación poden ter a composición que se aprobara nos Estatutos.
 3. Os Estatutos da Anpa serán quen indiquen cal é o funcionamento dese órgano de representación.

Na práctica ordinaria, e sempre salvando as peculiaridades que poidan derivarse dos Estatutos, a representación legal ordinaria da asociación correspóndelle á persoa que exerza a Presidencia da Xunta Directiva.

A representación, xa que logo, ven marcada polos seguintes pasos:

– O que se estableza nos Estatutos da Asociación.

– Se non se establece nada específico nos Estatutos, o que se derive das competencias que a Xunta Directiva poida ter encomendadas para decidir sobre os diferentes tipos de representación.

– Se non hai encomenda específica, a representación ordinaria recae na persoa que teña encomendada a Presidencia da Asociación.

En canto ao representante da ANPA nos consellos escolares, a normativa existente fai sempre referencia a que “dos representantes que lles corresponden aos pais no consello escolar un será proposto pola asociación de pais máis representativa”, non é polo tanto unha circunstancia con normativa específica, haberá que estar ao criterio xeral de representación.

CONCLUSIÓN:

En situacións ordinarias, se non hai previsión estatutaria específica, en cuxo caso habería que estar ao que alí se diga, a representación ordinaria dunha asociación exércea a persoa que desempeñe a Presidencia da mesma.


No caso de buscarse unha representación específica diferente á da Presidencia, e sempre que non exista unha previsión estatutaria que indique que esa decisión é competencia da Xunta Directiva, será a Asemblea Xeral quen designe á persoa que vai representar á Asociación para unha circunstancia concreta, e farao logo dunha convocatoria de asemblea xeral extraordinaria realizada ao efecto.

 

 

Unha reflexión sobre “Quen elixe a representantes da ANPA no Consello escolar?

 1. Pingback: Información práctica para solventar cuestións concretas que poden ser do teu interese | Federación Provincial de ANPAs da Coruña – Costa da Morte

Deixar unha resposta